PORTFOLIO

ผลงานคุณภาพที่เราภาคภูมิใจ

ความภูมิใจสำหรับ Panel Brand คือ การได้ช่วยเติมเต็มจินตนาการของนักออกแบบ สู่การสร้างสรรค์ผลงาน “ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป” เปี่ยมด้วยคุณภาพพร้อมมาตรฐานการรับรองในระดับสากล และส่งต่อไปยังลูกค้าคนสำคัญของคุณ

โครงการ AIA สำนักงานใหญ่ พระรามเก้า

โครงการ AIA สำนักงานใหญ่ พระรามเก้า

Read more.

โครงการโรงพยาบาลเปาโลนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการโรงพยาบาลเปาโลนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

Read more.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Read more.

โครงการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

โครงการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

Read more.

โครงการ OFFICE  สาธุประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร

โครงการ OFFICE สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร

Read more.

โรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร

Read more.

อาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

อาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

Read more.

โครงการอาคาร ปตท.สำนักงานใหญ่ ดินแดง กรุงเทพมหานคร

โครงการอาคาร ปตท.สำนักงานใหญ่ ดินแดง กรุงเทพมหานคร

Read more.

โครงการ โชว์รูม TOYOTA เอกชัย

โครงการ โชว์รูม TOYOTA เอกชัย

Read more.

โครงการ ร้านอาหาร จิตรโภชนา ดอนเมือง

โครงการ ร้านอาหาร จิตรโภชนา ดอนเมือง

Read more.